Psycholog

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego z psychologiem.

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

  • Rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne.
  • Udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka.
  • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych.
  • Psychoedukacja.
  • Konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Do odwołania nie są możliwe osobiste wizyty w gabinecie.

Dyżury psychologa:

środa: 9.00 - 15.00

czwartek: 15.00 - 19.00

piątek: 15.00 - 19.00

Umawianie spotkania z psychologiem nr tel. komórkowego: 781150453 lub przez MS Teams: Trześniewska Beata (główny specjalista psycholog, Biuro Spraw Studenckich)

_____________________________________________________________

For all students, doctoral students and employees, free remote psychological assistance programme has been launched via Microsoft Teams and telephone contact with a psychologist.

Offered forms of support (in Polish and English):

  • Supporting, motivating and therapeutic conversations.
  • Providing psychological support including various forms of psychological activities focusing on human development.
  • Assistance in solving traumatic and crisis situations.
  • Psychoeducation.
  • Consultation and providing information on other possibilities of getting specialist assistance.

 

No personal visits to the office are possible until further notice.

Psychologist's hours of operation:

Wednesday: 9.00 - 15.00

Thursday: 15.00 - 19.00

Friday: 15.00 - 19.00

To set up an appointment with a psychologist call: 781150453 or contact via MS Teams: Trześniewska Beata (main consultant psychologist, Office of Student Affairs)