Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Stypendium nie przysługuje studentowi jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat, posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF).

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF 1 października 2022r.  Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu. Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system ZSUN/OSF.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od 1 października do 25 października 2022 r. Po tej dacie system ZSUN/OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

WNIOSKI, KTÓRE ZOSTANĄ PRZESŁANE INNĄ DROGĄ NIŻ PRZEZ SYSTEM ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy epuap), NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Akty prawne:
Dokumenty:

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra dostępne są  na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.