XXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 dla tegorocznych maturzystów

Rusza XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2022/2023.

„Stypendia Pomostowe" to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych (z wyłączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania   nie   może   być   krótszy   niż   2   lata   od   daty   ogłoszenia   Programu   na   stronie www.stypendia-pomostowe.pl),
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godziny 16.00. 

Wypełnione przez kandydatów dokumenty po wydrukowaniu należy dostarczyć wraz z załącznikami do  Oddziału  Terenowego   Krajowego  Ośrodka   Wsparcia  Rolnictwa   w  Warszawie,   Pl.   Bankowy  2, 00-095 Warszawa,  w  nieprzekraczalnym terminie do 25  sierpnia  2022  r. 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023 dostępny jest na stronie Fundacji.

Więcej  informacji o programie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/   lub pod numerem telefonu: (22) 531 16 43, (22) 635 10 00.