O nas

Biuro Kanclerza (BK) jest jednostką organizacyjną właściwą do organizowania pracy kanclerza i jego zastępców  i realizowania zadań z zakresu ich kompetencji oraz zadań związanych z obsługą spraw stypendialnych studentów, obsługą Samorządu Studentów, a także realizacji zadań organizacyjnych na rzecz Uczelni wskazanych przez kanclerza.

Zadania biura 

Do zakresu działania Biura Kanclerza należy w szczególności:

 1. organizacyjna i kancelaryjno-techniczna obsługa kanclerza oraz jego zastępców;
 2. koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i podróży służbowych kanclerza oraz jego zastępców;
 3. przygotowywanie planów i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych zastępów kanclerza i kierowników jednostek organizacyjnych administracji centralnej podległych kanclerzowi;
 4. ewidencjonowanie umów na użytkowanie pojazdów prywatnych do celów służbowych lub innej podróży służbowej w celu realizacji określonych zadań na rzecz PW i w jazdach lokalnych;
 5. przygotowanie rocznych sprawozdań w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do jednostek administracji centralnej i kanclerza;
 6. koordynowanie procesu składania wniosków o przyznawanie medali i odznaczeń dla pracowników administracji centralnej podległych kanclerzowi;
 7. obsługa administracyjno-biurowa Samorządu Studentów;
 8. obsługa administracyjna Funduszu Stypendialnego i Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
 9. obsługa procesu wydatkowania środków: z Własnego Funduszu Stypendialnego, z Funduszu Wsparcia Studentów i Doktorantów, na działalność studencką i doktorancką;
 10. sporządzanie raportów i analiz oraz planu przychodów i wydatków Funduszu Stypendialnego;
 11. udział w procesie corocznego podziału środków Funduszu Stypendialnego na poszczególne jednostki organizacyjne PW;
 12. koordynacja procesu przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego;
 13. obsługa administracyjna stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;
 14. administracyjna stypendiów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej dla studentów i doktorantów cudzoziemców;
 15. rozliczanie i raportowanie danych o stypendiach dla studentów i doktorantów cudzoziemców finansowanych przez NAWA;
 16. prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów w zakresie spraw studenckich;
 17. inicjowanie szkoleń dla pracowników dziekanatów oraz jednostek Samorządu Studentów, wydziałowych komisji stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w zakresie spraw stypendialnych studentów i doktorantów;
 18. gromadzenie, wprowadzanie i udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości Uczelni do systemów MEiN w zakresie działań Biura;
 19. określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów, o których mowa w pkt 18;
 20. obsługa finansowa działalności Koliby Studenckiej PW;
 21. współpraca z odpowiednimi jednostkami PW w zakresie remontów i bieżących konserwacji w Kolibie Studenckiej PW;
 22. obsługa organizacyjna Juwenaliów PW.